Zavod za javno zdravstvo FBiH: Specifične mjere i preporuke za ugostiteljske objekte u kontekstu COVID-19

Za sada preporučujemo upotrebu samo vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni. Ne preporučuje se upotreba rukavica, nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku

AUTOR: Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH
OBJAVLJENO: 13.05.20 u 11:16
https://bit.ly/366okIp
U svim poslovnim objektima neophodno je primjenjivati mjere sprečavanja širenja COVID-19 kao i u svim drugim aktivnostima. Ove mjere podrazumjevaju sljedeće:

- Uposlenicima pružiti informacije i edukaciju vezano za prevenciju širenja COVID-19 (materijali se mogu pronaći na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, www.zzjzfbih.ba

- Higijena ruku, respiratorna higijena, izbjegavati dodirivanje lica
- Standardne mjere higijene i zaštite zdravlja
- Standardne mjere higijene i zaštite zdravlja stanovništva od hranom i vodom prenosivih bolesti.
- Mjere zaštite karakteristične za COVID-19
- Mjere zaštite karakteristične za djelatnost
 
Specifične mjere za ugostiteljske objekte:

- Redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom ovih mjera i davati povratne informacije uposlenicima. Standardi higijenskog minimuma koji se inače koriste u ugostiteljstvu suposebno značajni u ovoj epidemiološkoj situaciji, te treba posebno insistirati na strogom pridržavanju higijenskih principa i dobre higijenske prakse.
 
- Prema stavu WHO, ne postoje dokazi da se COVID-19 može prenijeti preko hrane. Virus se ne može razmnožavati u hrani.

- Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće dezinficirati u toku dana.

- Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim zrakom tokom radnog vremena, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.

- Insistirati na čestom pranju ruku dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i mušterija. Na ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje tako da bude dostupno uposlenicima i mušterijama.

- Na ulazima se preporučuje postaviti dezo-barijere za dezinfekciju obuće i održavati ih redovno.

- Preporučuje se organizirati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.

- Osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na sve u vidljiva mjesta.

- Za sada preporučujemo upotrebu samo vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni.

- Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 2 metra od ivice do ivice stola. Mora se obezbjediti da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje 1m, u skladu sa tim ograničiti broj stolica za stolovima u zavisnosti od veličine stola.

- Ukoliko se ne može osigurati udaljnost od dva metra između stolova, udaljnost može biti manja, ali u tom prostoru ne može biti postavljena stolica.

- Ne dozvoliti stajanje za šankovima.

- Preporučuje se da svo osoblje mora nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.

- Preporučuje se da mušterije moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe) a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.

- Preporučuje se zabrana pušenja. Prilikom pušenja dolazi do dodirivanja lica i usta, i ostavljanja opušaka koji su kontaminirani pljuvačkom u pepeljarama što predstavlja potencijalni put prenosa COVID-19.

- Ne preporučuje se upotreba rukavica, nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku. Eventualno se može preporučiti upotreba rukavica za osoblje koje radi na pripremi hrane u kuhinji u skladu sa standardnim higijenskim mjerama za rad sa hranom.

- U zavisnosti od vrste objekta preporučuju se rezervacije, prodaja za ponijeti i šalterska prodaja.

- Ne preporučuje se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, escajg, začini, ulje, kečap). Escajg treba da se donese zamotan zajedno sa jelom,a ako dodaci (so, biber, ulje, senf, kečap, sirće i sl) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati poslije svake mušterije.

- Nakon svake mušterije treba dezinficirati stolove koje je koristila mušterija.

- Preporučuje se da se naplata vrši za stolom, da bi se izbjegle gužve za kasama.

- Zbog kontrole broja gostiju preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se moći održavati fizička udaljenost od 1-2 metra.

- Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom ljekaru

Dosadašnje relevantne preporuke ZZJZFBiH vezano za poslovne aktivnosti

https://www.zzjzfbih.ba/wp-content/uploads/2020/02/Pitanja-i-odgovori-COVID-19.pdf

https://www.zzjzfbih.ba/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-sve-poslovne-subjekte.docx

https://www.zzjzfbih.ba/wp-content/uploads/2020/04/%C4%8CI%C5%A0%C4%86ENJE-I-DEZINFEKCIJA-POVR%C5%A0INA-I-PREDMETA-U-RADNOM-PROSTORU.docx