Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK za javno-zdravstvene ustanove

Traži se od JZU UKC Tuzla da Kliniku za plućne bolesti pripremi za COVID-19 bolnicu, zbog činjenice da je trenutna popunjenost COVID-19 odjeljenja Klinike za infektivne bolesti 70% od ukupnog broja kreveta. Zahtijeva se od JZU UKC Tuzla uspostava COVID-19 ambulanti na svim klinikama, kao i COVID-19 odjeljenja na klinikama gdje je to moguće.

AUTOR: Krizni štab Ministarstva zdravstva TK
OBJAVLJENO: 08.08.20 u 14:43
https://bit.ly/3kosimj
Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da 31.5.2020. godine prestaje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH od 29.05.2020. godine, člana 6. Pravilnika o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12), tačke V Odluke 13/1-33-2027/20 od 04.02.2020. godine, Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-3223/20 od 29.05.2020. godine i 01-33-4278/20 od 23.07.2020. godine, Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donosi
 
N A R E D B U

Trenutna projekcija epidemiološke situacije naznačava vjerovatnost dužeg trajanja proglašenog stanja pandemije na svjetskom nivou, kao i proglašenog stanja epidemije na nivou FBiH. Postojeći način organizacije rada i funkcionisanja javno-zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona ne omogućava kvalitetno i redovno pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu i osiguranicima na području Tuzlanskog kantona. Neophodno je da se pružanje usluga stanovništvu na području Kantona organizuje u maksimalnom obimu, u skladu sa trenutnim mogućnostima s obzirom na neophodnost provođenja higijensko-epidemioloških mjera. Stoga, zahtijevamo od svih javno-zdravstvenih ustanova provođenje sljedećih aktivnosti, a iste preporučujemo i svim privatnim zdravstvenim ustanovama:
 
1. Zahtijeva se od svih domova zdravlja da, pored postojećih trijažnih punktova, mobilnih timova i COVID-19 ambulanti, organizuju i „specijalističko-konsultativne“ COVID-19 ambulante. U trenutno postojećim COVID-19 ambulantama i putem mobilnih timova pružaju se usluge pacijentima koji su COVID-19 pozitivni, kojima je izrečena mjera samoizolacije, kojima je izrečena mjera zdravstvenog nadzora i koji su na trijažnim punktovima suspektni na COVID-19 (temperatura, neki od simptoma, itd.).

2.  „Specijalističko-konsultativne“ COVID-19 ambulante organizovati u cilju izvođenja specijalističko konsultativnih pregleda pacijenata koji su kroz trijažni punkt označeni kao sumnjivi, a imaju potrebu za pružanjem specijalističko-konsultativnih zdravstvenih usluga.

3. Zadužuju se domovi zdravlja da za sve ostale pacijente, koji prođu kroz trijažni proces, a koji istim nisu procijenjeni kao COVID-19 suspektni, osiguraju normalno pružanje zdravstvenih usluga kao što je to bilo i prije proglašenja pandemije, uz provođenje higijensko-epidemioloških mjera.

4. Preporučuje se svim domovima zdravlja, JZU Opća bolnica Gračanica i JZU UKC Tuzla da razmotre mogućnost saradnje i organizacije konsultativno-specijalističkih pregleda koji se trenutno obavljaju na JZU Opća bolnica Gračanica i JZU UKC Tuzla, u okviru domova zdravlja od strane specijalista zaposlenih na JZU Opća bolnica Gračanica i JZU UKC Tuzla, kada i gdje je to moguće, kako bi se omogućila što kvalitetnija zdravstvena zaštita građana Tuzlanskog kantona, a izbjegle gužve i smanjila mogućnost širenja infekcije. Navedeno bi podrazumijevalo da specijalisti sa JZU Opća bolnica Gračanica i JZU UKC Tuzla, umjesto u prostorijama JZU Opće bolnice Gračanica i JZU UKC Tuzla, konsultativno-specijalističke preglede obavljaju u prostorijama domova zdravlja.

5. Traži se od izabranih doktora porodične medicine da se upućivanje na konsultativno-specijalističke preglede u budućem periodu vrši isključivo prema njihovom mišljenju i u skladu sa zdravstvenim stanjem pacijenata, a ne prema formalnom određivanju termina od strane ljekara konsultativno-specijalističkih službi, naravno osim u slučajevima kada je isto medicinski opravdano i indikovano.

6. Zahtijeva se od JZU Opće bolnice „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica uspostava trijažnog punkta na ulazu, kao i COVID-19 ambulanti i bolesničkih soba na svim odjeljenjima bolnice. U COVID-19 ambulantama i bolesničkim sobama pružaju se usluge pacijentima koji su COVID-19 pozitivni, kojima je izrečena mjera samoizolacije, kojima je izrečena mjera zdravstvenog nadzora i koji su na trijažnim punktovima suspektni na COVID-19 (temperatura, neki od simptoma, itd). Ukoliko predloženo nije moguće razmotriti prenamjenu jednog dijela bolnice u „COVID-19“ odjeljenje. Za sve ostale pacijente, koji prođu kroz trijažni proces, a koji istim nisu procjenjeni kao COVID-19 suspektni, osigurati normalno pružanje zdravstvenih usluga kao što je to bilo i prije proglašenja pandemije, uz provođenje higijensko-epidemioloških mjera.

7. Zahtijeva se od JZU UKC Tuzla uspostava COVID-19 ambulanti na svim klinikama, kao i COVID-19 odjeljenja na klinikama gdje je to moguće. Ukoliko predloženo nije moguće razmotriti prenamjenu Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u COVID-19 odjeljenje. U COVID-19 ambulantama i odjeljenjima će se pružati usluge pacijentima koji su COVID-19 pozitivni, kojima je izrečena mjera samoizolacije, kojima je izrečena mjera zdravstvenog nadzora i koji su na trijažnim punktovima suspektni na COVID-19 (temperatura, neki od simptoma, itd). Za sve ostale pacijente, koji prođu kroz trijažni proces, a koji istim nisu procijenjeni kao COVID-19 suspektni, osigurati normalno pružanje zdravstvenih usluga kao što je to bilo i prije proglašenja pandemije, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

8. Traži se od JZU UKC Tuzla da Kliniku za plućne bolesti pripremi za COVID-19 bolnicu, zbog činjenice da je trenutna popunjenost COVID-19 odjeljenja Klinike za infektivne bolesti 70% od ukupnog broja kreveta.

9. Zadužuje se Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, HES-e svih domova zdravlja i JZU UKC Tuzla da se testiranja i upravljanja COVID-19 slučajevima vrši u skladu sa važećim smjernicama i preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Svjetske zdravstvene organizacije.

Zadužuje se Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona da na osnovu gore navedenih aktuelnih smjernica i preporuka izradi smjernice za Tuzlanski kanton, te da iste što prije dostavi svim JZU i PZU na području Kantona, kako bi postupanje pri testiranju i upravljanju slučajevima COVID-19 bilo jednako na području cijelog Kantona.

10. Preporučujemo zdravstvenim ustanovama da sagledaju mogućnost nabavke UV lampi za dezinfekciju prostorija, obzirom na njihovu efikasnost i ekonomičnost nabavke i održavanja.

11. Zahtijeva se od svih domova zdravlja da urade kompletnu laboratorijsko-dijagnostičku i rentgenološku obradu COVID-19 pacijenta, prije nego što upute istog prema JZU UKC Tuzla, osim u danima vikenda i danima praznika.

12. Traži se od JZU na području Tuzlanskog kantona da realizuju već traženu aktivnost, odnosno da obezbijede telefonske linije koje će biti dostupne građanima 24 sata.

Neophodno je sve zdravstvene ustanove vode evidenciju poziva vezanih za COVID-19, a evidencija treba da sadrži: ime i prezime osobe koja primila poziv, ime i prezime osobe koja je uputila poziv, kratak opis problema, te poduzete aktivnosti na osnovu telefonskog poziva. Izvještaje o obavljenim telefonskim pozivima sa svim podacima iz evidencije potrebno je slati Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona na mail svakog ponedjeljka do 10 h.

13. Nalaže se pokretanje disciplinskih i drugih postupaka u skladu sa propisima iz radno-pravnog odnosa za sve zaposlenike svih zdravstvenih ustanova, koji se ne pridržavaju higijensko-epidemioloških mjera, kao i za one uposlenike koji odbijaju da pružaju zdravstvene usluge stanovništvu.